มท.2ลงพื้นที่ตรวจราชการลำปางเน้น5ข้อราชการสำคัญ

วันที่ 04 พ.ค. 2561 เวลา 18:57 น.
มท.2ลงพื้นที่ตรวจราชการลำปางเน้น5ข้อราชการสำคัญ
ลำปาง-รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ลำปางตรวจติดตามการดำเนินงานเน้นย้ำแนวทางปฎิบัติราชการ5ข้อสำคัญ

เมื่อวันที่ 4พ.ค.61 ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเดินทางมาให้กำลังใจ และตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างให้การต้อนรับ

สำหรับการตรวจเยี่ยมราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) การขับเคลื่อนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และความเชื่อมโยงในระดับต่างๆ 2) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 3) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 5) โครงการตลาดประชารัฐ 6) การขับเคลื่อน OTOP/โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 7) การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม 8) การจัดหาที่ดินทำกินชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 9) การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน 10) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 11) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับถึงแนวทางการปฏิบัติราชการ ใน 5 ข้อสำคัญ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่  1) การเป็นข้าราชการในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) สนองนโยบายของรัฐบาลให้ดีที่สุดภายใต้กรอบของกฎหมาย 3) การวางตัวให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 4) การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ และ 5) การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยเชื่อมโยงแผนระดับชาติลงมาจนถึงแผนระดับท้องที่/ท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการทำงานในรูปแบบ กรมการจังหวัด ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมติดตามประเมินผล จากนั้น นายสุธีได้เดินทางไปยังหอประชุมศูนย์เรียนรู้รวมใจวอแก้วสามัคคี ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยมในพื้นที่ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร พร้อมแนะให้ทุกภาคส่วน จัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาในแต่ละด้าน พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยขอให้ร่วมมือร่วมใจทำงานเพื่อประเทศชาติ และขับเคลื่อนภารกิจด้วยความมุ่งมั่น แก้ไขปัญหา และพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง