สุรินทร์ติวเข้มใช้เงินกองทุนพัฒนาสตรี

วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 16:13 น.
สุรินทร์ติวเข้มใช้เงินกองทุนพัฒนาสตรี
สุรินทร์-ผู้ว่าฯสุรินทร์ติวเข้มเพื่อให้การใช้เงินกองทุนพัฒนาสตรีเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กรสตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด   เพื่อระดมความเห็นในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อวางแผนนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลต่อไป ณ  โรงแรมทองธารินทร์

นายอรรถพร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รัฐบาลมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำสำหรับการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพสตรี และ เครือข่ายสตรี การสร้างภาวะผู้นำ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ให้แก่สตรี ตลอดจนองค์กรสตรี  หากหน่วยงานและกลไกที่เกี่ยวข้องสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในภาคชนบทมีความเข้มแข็งขึ้น

นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจ.สุรินทร์ มีสมาชิกประเภทบุคคล ธรรมดาจำนวน 295,519 คน สมาชิกประเภทองค์กร จำนวน 146 องค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 30 ล้านบาท ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 5 ล้านบาท  ขณะนี้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ได้อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวแล้ว จำนวน 363 โครงการ เป็นเงิน 19,414,700 บาท อนุมัติเงินอุดหนุน จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 604,050 บาท 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต