ผลงานกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ 6ปี ช่วยเหยื่อไฟใต้ 4,857 คน

วันที่ 19 ธ.ค. 2552 เวลา 19:31 น.
นพ.ประเวศ วะสี ประธานกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานปิดกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ ที่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี พร้อมกับส่งมอบงานให้กับมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ต่อไป ซึ่งตั้งแต่ 4 ม.ค. 2547-28 ม.ค. 2552  มีผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหาย 13,500 คน ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนฯ 4,857 คน 

ประธานกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาว่า มีการทำงานที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกันมากขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือเยียวยา  มีประชาชนในพื้นที่ ในชุมชนได้ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานมากขึ้น