ผู้สูงอายุปลื้มจบจบหลักสูตรชะลอชราพัฒนาชีวิต

  • วันที่ 01 ก.ย. 2560 เวลา 14:06 น.

ผู้สูงอายุปลื้มจบจบหลักสูตรชะลอชราพัฒนาชีวิต

พิษณุโลก-ผู้สูงอายุ75คนรับมอบประกาศหลักสูตรชะลอชราพัฒนาชีวิตรุ่นที่ 1เตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่1ก.ย.60เวลา 09.00น. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล  บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล หลักสูตร “ชะลอชรา  พัฒนาชีวิต “ รุ่นที่ 1  โดยผู้สูงวัยซึ่งได้รับเกียรติบัตรทุกคนจะสวมใส่ชุดครุยเหมือนกับการรับปริญญา และมีการมอบรางวัลให้นักเรียนผู้สูงวัยที่มีผลการเรียนดีเด่นด้วย

นายสมพงษ์  โพธิ์สะวัง  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล กล่าวว่า เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  หรือโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน   ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักสูตร “ชะลอชรา  พัฒนาชีวิต“ รุ่นที่ 1 ดำเนินการเรียนการสอนทุกวันศุกร์  รวมจำนวน 26 สัปดาห์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนร้อยละ 80 ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 75 คน มีนักเรียนผู้สูงวัยที่มีผลการเรียนดีเด่น ไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียว ได้รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวน 1 คน

ข่าวอื่นๆ