อบจ.พิษณุโลกแอ่นอกรับกำจัดขยะทั่วพื้นที่เอง

  • วันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 15:28 น.

อบจ.พิษณุโลกแอ่นอกรับกำจัดขยะทั่วพื้นที่เอง

พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลกรับมอบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายจากอปท.ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดเองอย่างถูกหลักวิชาการ

เมื่อวันที่ 30ส.ค.60 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว (อาคารบึงราชนก) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการรับมอบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย จำนวนทั้งสิ้น 5,338 กิโลกรัม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการตามแผนปฏิบัติ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) โครงการ “จังหวัดสะอาด” และเพื่อส่งมอบขยะอันตรายที่จัดเก็บได้จากจุดรวบรวมของอันตรายของท้องถิ่นในพื้นที่

นอกจากนี้ ภายในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษ “นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”โดยนายมนต์ชัยและบรรยาย “สถานการณ์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายของจังหวัดพิษณุโลก” โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

ข่าวอื่นๆ