สรุปผลประชุม LIMEC พัฒนา 5 ด้านเชื่อเศรษฐกิจ 3 ชาติ

  • วันที่ 01 ก.ค. 2560 เวลา 07:17 น.

สรุปผลประชุม LIMEC พัฒนา 5 ด้านเชื่อเศรษฐกิจ 3 ชาติ

โดย...สุนทร คงวราคม

การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ซึ่ง จ.เพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ช่วงวันที่ 26-28 มิ.ย.ที่ผ่านมา เสร็จสิ้นลงแล้ว นอกจากผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการลงนามข้อตกลงหรือเอ็มโอยูจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจในกลุ่มสมาชิก LIMEC ได้แก่ เมียนมา ลาว ไทย 8 คู่ ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจเดินรถรับจ้างและธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ก็ยังมีความก้าวหน้าของการผลักดันความร่วมมือระหว่างสมาชิกทั้ง 3 ประเทศต่อไป

วุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ แถลงถึงภาพรวมการประชุมว่า ประเทศสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ จาก 2 รัฐ 2 แขวง และ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ต่างมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรที่คล้ายคลึงกัน สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ หากมีความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน

“ความต้องการและแนวทางพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยว ด้านขนส่ง ด้านการค้าการลงทุน ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ในด้านการท่องเที่ยว ทุกฝ่ายต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ขณะที่สมาชิกบางรัฐขอสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยว และให้เข้าไปร่วมลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้ผ่านแดนได้สะดวกรวดเร็ว การรักษาพื้นที่สีเขียวและเสนอห้องน้ำสะอาดมาตรฐานอาเซียน การทำวิจัยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ พัฒนาการท่องเที่ยวด้านศาสนา และเน้นคุณภาพการให้บริการโดยให้มีการทำวิจัยสนับสนุน”

ด้านการขนส่ง วุฒิชัย แถลงว่า ที่ประชุมต้องการให้พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง 3 ประเทศให้ชัดเจน มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันพร้อมจัดทำแผนแม่บท โดยให้ภาคเอกชนเป็นฝ่ายขับเคลื่อน ในขณะที่ภาครัฐให้การสนับสนุน สร้างคลังสินค้าและจุดพักรถขนส่งสินค้าร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิก LIMEC เสนอให้ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งทางเรือ การปรับแก้กฎหมายการขับรถในช่องจราจรที่เหมือนกัน ปรับปรุงกฎหมายการประกันภัยรถยนต์ให้คุ้มครองหรือเคลมข้ามประเทศได้ การเพิ่มเส้นทางเดินรถระหว่างหลวงพระบาง-พิษณุโลก-สุโขทัย เร่งเปิดการเดินรถระหว่างไทย-สปป.ลาว

ด้านการค้าการลงทุนให้ติดตามเร่งรัดให้มีการจัดทำ Business VISA ให้เกิดเป็นรูปธรรม ควรแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพร่วมกันใน 3 ประเทศสมาชิก โดยนำทรัพยากรที่แต่ประเทศมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงสุขภาพพร้อมจัดกลุ่มเรียกว่า “พื้นที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ด้านการศึกษา บางแขวงต้องการให้สนับสนุนหลักสูตร บุคลากร เทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการผลิตและการแปรรูป ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

“ที่ประชุมกลุ่มย่อยยังสรุปแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ LIMEC ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม อาทิ แต่งตั้งคณะทำงาน LIMEC Working team เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน LIMEC ในแต่ละด้าน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ Strategic planning and Action plans ร่วมกัน ควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง LIMEC Center ของแต่ละประเทศสมาชิก พร้อมจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล อาทิ แผนที่ คู่มือการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศสมาชิก การนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน LIMEC สู่รัฐบาลของแต่ละประเทศ”

หลังแถลงผลการประชุม วุฒิชัยได้ส่งมอบเอกสารให้ฐิติ วิศวชัยวัฒ ประธาน LIMEC Committee เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อน LIMEC ไปดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ การประชุม LIMEC ครั้งต่อไปในปี 2561 จะจัดที่ จ.พิษณุโลก

การก่อร่างขึ้นรูปของแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไยนี้ นับว่าน่าสนใจและจับตาอย่างยิ่ง ในฐานะแกนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย การท่องเที่ยว การขนส่ง การค้าการลงทุน สุขภาพ และการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากผลการประชุมว่า สมาชิกทั้ง 3 ประเทศ ต่างเห็นพ้อง และให้ความสำคัญ ตลอดจนเสนอแนวทางความเห็นเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในอนาคต

ข่าวอื่นๆ