กรมคุมประพฤติถ่ายโอนงานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กทม.

  • วันที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 15:50 น.

กรมคุมประพฤติถ่ายโอนงานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กทม.

อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าหารือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถ่ายโอนงานฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบำบัดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าหารือกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือในประเด็นเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร      ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานพหุภาคีในการรองรับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แบบไม่ควบคุมตัว โปรแกรมผู้ป่วยนอก เป็นเวลา 120 วัน ซึ่งในปี 2559 ทางสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งต่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฟื้นฟูฯ จำนวน 1,160 ราย คิดเป็น 15.13% ของการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว และหากภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ กรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้รับผิดชอบการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แบบไม่ควบคุมตัว โดยคาดว่าจะมีเป้าหมาย จำนวน 8,368 ราย

ข่าวอื่นๆ