กทม.นำร่องถนนสาทรสีเขียว

  • วันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 07:00 น.

กทม.นำร่องถนนสาทรสีเขียว

ได้ข้อสรุปผังแม่บทโครงข่ายสีเขียว กทม. นำร่อง "ถนนสาทร" ปรับทางจักรยานคู่ฟุตบาทนำสายไฟลงดิน

นายพงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ หัวหน้าโครงการจัดทำผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่ สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่าจะนำร่องจัดทำผังแม่บทฯ ที่ถนนสาทร เริ่มจากถนนคอนแวนต์ไปจนถึงถนนพระรามสี่ โดยจะเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงทางเท้าและทางจักรยาน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ริมคลองและคุณภาพน้ำ

นายพงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า ตามผังแม่บทฯ จะมีการพัฒนาส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางเดินลอยฟ้า ซึ่งหากสำเร็จจะสามารถเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวในบริเวณดังกล่าวจาก 355 ตารางเมตร เป็น 2,710 ตารางเมตร โดย กทม.จะนำแผนไปดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มได้เร็วสุดภายในงบประมาณปี 2560

นายพงศ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้จะมีการพัฒนาโครงข่ายสีเขียวเพิ่มเติม ประกอบด้วย การเพิ่มพื้นที่สาธารณะอีก 17 แห่ง พัฒนาถนน 37 เส้นทาง และคลองอีก 32 สาย โดยทั้งหมดจะเป็นการฟื้นฟูสมรรถนะของสิ่งแวดล้อม เชื่อมต่อกับองค์ประกอบของระบบการขนส่งการสัญจร ตลอดจนทางจักรยานและถนน คนเดิน

น.ส.ภาวิณี อินชมภู อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับประชาชน 9 ครั้ง ได้ข้อสรุปเรื่องการออกแบบถนนสาทร โดยจะทำการปรับปรุงทางเท้า กำหนดเส้นทางสัญจรที่ชัดเจน ยกระดับทางจักรยานขึ้นมาบนทางเท้า นำสายไฟลงใต้ดิน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สำหรับการพัฒนาคลองและพื้นที่ ริมคลองจะทำการขุดลอก ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ออกมาตรการในการรักษาและออกแบบระบบแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. กล่าวว่า จะนำข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 10 ครั้ง เสนอต่อ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อพิจารณาและนำแผนไปปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ วันเดียวกัน ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3 และ 4/2559 เรื่องการยกเว้นผังเมืองในกิจการบางประเภท และในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เดินทางมารวมตัวกันที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทันที

ข่าวอื่นๆ