ร้องรัฐทบทวนหั่นงบอปท.8พันล.

วันที่ 24 ก.ค. 2553 เวลา 20:32 น.
สันติบาตอีสานร้องรัฐบาล ทบทวนตัดงบส่งเสริมอทป. 8 พันล้านบาท ส่งผลกระทบการบริหารจัดการของท้องถิ่น

ภาพประกอบข่าว

นายชัย   ชิดชอบ  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ทางสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ในกลุ่มเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดการประสานงานในการทำงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้ผู้บริหารเข้าใจบทบาทหน้าที่  สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง 

ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมให้มากที่สุด ซึ่งได้มีนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ในเขตภาคอีสานทั้ง 19 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 529 แห่ง  

นายสมศักดิ์  แสงเจริญรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย และประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กล่าวว่า การจัดประชุมสันนิบาตภาคในครั้งนี้  เป็นการเชื่อมสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งเพิ่มพูนความรู้บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานซึ่งกันและกัน  เพื่อจะได้นำข้อคิด และจุดบกพร่อง ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านบริหารจัดการ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยังได้เรียกร้อง ให้รัฐบาลทบทวนเรื่องการปรับลดงบประมาณ  สนับสนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปี 2554 กว่า 8,000 ล้านบาท  ทั้งยังจะมีการเสนอปรับลดงบอาหารเสริมนมโรงเรียนลงอีก 20 เปอร์เซ็นต์  เชื่อหากมีการปรับลดงบประมาณดังกล่าวลงแล้ว  จะส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ของประชาชน  ที่ยังมีความต้องการอีกมาก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างแน่นอน 

ทั้งนี้ โดยเฉพาะอาหารเสริมนมโรงเรียน ซึ่งจะกระทบถึงพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็ก  ที่ยากไร้และขาดโอกาสที่ยังรอการช่วยเหลืออยู่ เพราะที่ผ่านมางบประมาณสนับสนุนที่ได้รับ ก็ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการอยู่แล้ว  

ประธานสันนิบาตภาคฯ   กล่าวอีกว่า  กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคน  ได้ออกมาเสนอให้ตัดงบนมโรงเรียน 20 เปอร์เซ็นต์   โดยกล่าวหาว่าเด็ก