ทหารเรือร่วมเอกชนจัดซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมัน

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 11:51 น.
ทหารเรือร่วมเอกชนจัดซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมัน
ระยอง-สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันจัดฝึกซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมันระดับ 2

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 ที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง  พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และการซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมันระดับ 2 ภายใต้รหัส ROSE " 2015 จัดโดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)โดยคณะอนุกรรมการงานป้องกันแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันในเขตพื้นที่ระยอง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสมาคมฯอาทิ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) บริษัท พีทีที แมงค์ เทอร์มินัล จำกัด และบริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมจำนวนมาก

พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 กล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องช่วยกันส่งเสริมดูแลและป้องกันเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสืบไป การจัดอบรมและการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ให้กับพนักงานและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันและเป็นการสร้างความเข้าใจ และความชำนาญในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและกลุ่มโรงงานปิโตรเลี่ยมในพื้นที่ จ.ระยอง

นายธีรพล ประภากร นายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน กล่าวว่าสมาคมฯมีบริษัทผลิตน้ำมันต่างๆในประเทศไทยรวมกลุ่มกันจำนวน 19 บริษัท อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) บริษัท ปตท.สผ.  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) พีทีทีแทงค์ ฯลฯเป็นต้น วัตถุประสงค์การจัดอบรมและการฝึกซ้อมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกซ้อมภายใต้รหัส ROSE " 15  ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น และทดสอบการใช้อุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันรูปแบบต่างๆและเข้าร่วมการฝึกซ้อม

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแผนการป้องกัน อุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันรวมทั้งระบบสื่อสาร ในการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะจะทำให้มีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การจัดอบรมและฝึกซ้อมได้จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯในพื้นที่ระยอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีทักษะการใช้อุปกรณ์ เสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธีรพล ประภากร นายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน กล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มสมาชิกในภาคตะวันออกของ จ.ระยองมี 5 บริษัทฯ คือบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)  บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัดและ บริษัท สตาร์ปิโตรเลี่ยมรีไฟน์นิ่ง จำกัด มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาตลอด มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทุกปีในการขจัดคราบน้ำมัน สามารถตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลดผลกระทบให้น้อยที่สุด นอกจากนี้มีการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาเสริมการปฏิบัติงานในการขจัดคราบน้ำมันได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว พร้อมประสานเฮลิคอปเตอร์ของทัพเรือภาคที่ 1 โดยไม่ต้องร้องขอเครื่องบินจากต่างประเทศ สร้างความรวดเร็วในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นและลดผลกระทบให้น้อยที่สุด.