กองทัพภาค4ส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพคนใหม่

วันที่ 02 ต.ค. 2558 เวลา 12:39 น.
กองทัพภาค4ส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพคนใหม่
นครศรีธรรมราช-กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีรับมอบ และส่งหน้าที่ให้แม่ทัพคนใหม่ พร้อมสานต่อทุกภารกิจ   เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (2 ต.ค.58 ) ที่ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 4 โดยมีการลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 4 ณ ห้องประชุมหาญลีนานนท์ หลังจากนั้นและทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ พร้อมมอบการบังคับบัญชาและมอบธงกองทัพภาคที่ 4 ระหว่างพลเอกปราการ ชลยุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 กับพลโทวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ ภายหลังได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลเอกปราการ ชลยุทธ ดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการทหาร และ พลโทวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4 พลเอกปราการ ชลยุทธ รองเสนาธิการทหาร กล่าวแสดงความประทับใจที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมือง โดยทุกคนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการเป็นทหารมืออาชีพ ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จเรียบร้อย ดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลและผู้บัญชาการทหารบก กำหนดด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ และเชื่อมั่นว่าแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากองทัพภาคที่ 4 ให้เข้มแข็งสง่างาม สนองภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาประเทศต่อไป ด้านพลโทวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ ระบุว่า พร้อมจะสานต่อนโยบายแนวทางการปฏิบัติของอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นแนวนโยบายของกองทัพบก พร้อมที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล และพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพให้เป็นหน่วยทหารแนวหน้าของกองทัพบก และขอน้อมรับหน้าที่นี้ไว้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบ และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม พร้อมปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่ภาคใต้ ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องรับผิดชอบต่อกองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำกองทัพภาคที่ 4 ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า มุ่งสู่ความพร้อมรบ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนสืบไป.