ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้จ.ชัยนาทนำร่องเยียวยาทุกข์

วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 15:45 น.
ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้จ.ชัยนาทนำร่องเยียวยาทุกข์
ชัยนาท-ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้ศูนย์ดำรงธรรมชัยนาทเป็นจังหวัดนำร่องในการเยียวยาทุกข์ร้อนให้ประชาชน   ที่อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท เพื่อเร่งประสิทธิภาพและพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ผวจ.ชัยนาท คณะผู้บริการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจ.ชัยนาทให้การต้อนรับ  นายสุทธิพงษ์ กล่าววว่า ตามที่รัฐบาลต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานในระดับจังหวัด โดยให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก อีกทั้งการเสริมบทบาทศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัด ให้เป็นศูนย์บริการร่วม มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  รับข้อเสนอแนะของประชาชน สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากข้าราชการและพนักงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อเชื่อมโยงบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน กับศูนย์คุณธรรม ในการเยียวยาทุกข์ร้อนให้ประชาชน จึงได้จัดโครงการประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับศูนย์ดำรงธรรมจ.ชัยนาทขึ้น โดยเลือกจ.ชัยนาทเป็นจังหวัดนำร่อง ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่าง 2 หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดตั้งผู้ประสานงานของแต่ละฝ่าย เ พื่อรองรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา  พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ถ้ามีปัญหาในระดับพื้นที่ ประชาชนมีสิทธิร้องเรียน ทั้งที่หน่วยงานของจังหวัด และสำนักการผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อเรื่องไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ก็จะได้มีจุดประสานงานมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยมีการแลกเปลี่ยนชื่อผู้ประสานงาน  เพื่อให้แก้ไขปัญหามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  สำหรับ การเลือกจ.ชัยนาท เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งในการทำงาน มีการวางจุดประสงค์งาน มีผู้รับผิดชอบชัดเจนในการดูแลศูนย์ดำรงธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจ.ชัยนาทมีเรื่องร้องเรียนไม่มาก แสดงว่าการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ หน่วยงานรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพราะการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ถ้าความล่าช้า คือ ความไม่เป็นธรรม.