อุตรดิตถ์เจอภัยแล้งหนัก7อำเภอ

วันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 18:00 น.
อุตรดิตถ์เจอภัยแล้งหนัก7อำเภอ
อุตรดิตถ์-ผู้ว่าฯประกาศพื้นที่พิบัติภัยแล้งแล้ว 7 อำเภอ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.นายชัช กิตตินภดล ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จ.อุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงขั้นวิกฤตมาก แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาแห้งขอด ประชาชนไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ ต้องประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.พิชัย อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า อ.ลับแล อ.ตรอน และ อ.ท่าปลา รวม 34 ตำบล 262 หมู่บ้าน จากการสำรวจพบว่า มีประชาชนขาดแคลนน้ำ  44,487 ครัวเรือน โดยทางจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ทั้ง 9 อำเภอไปแล้วรวม 10 ล้านบาท เฉลี่ยอำเภอละประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติภัยแล้ง

นายชัย กล่าวอีกว่า ส่วนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น ล่าสุดจังหวัดได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง โดยตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ระดับอำเภอ ตำบล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีเจ้าหน้าประจำศูนย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน พร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด(ปภ.)อุตรดิตถ์ ประสานความร่วมมือไปยังจังหวัดทหารบก (จทบ.) อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 2,685,000 ลิตร และ ทำการขุดลอกทางน้ำเพื่อผันน้ำนำน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร อีกทั้งให้ อปท.ตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน เป่าบ่อบาดาล และ ยังสูบน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้อีกด้วย

สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักน้ำเขื่อนสิริกิติ์ปีนี้มีปริมาณน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา สามารถใช้งานได้ 1,536.83 ล้าน ลบ.เมตร หรือ ร้อยละ 23.08 % และ มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 6.26 ล้าน ลบ.เมตร และ ต้องระบายออกเฉลี่ยวันละ 33 ล้าน ลบ.เมตร เกษตรกรผู้ใช้น้ำบริเวณท้ายเขื่อนอาจประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ดังนั้นขอให้เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และอายุพืชสั้นทดแทน