เยาวชนร้องกทม.จัดระเบียบร้านเหล้า

วันที่ 10 ต.ค. 2557 เวลา 16:23 น.
เยาวชนร้องกทม.จัดระเบียบร้านเหล้า
เครือข่ายเยาวชนฯร้องกทม.จัดระเบียบร้านเหล้าโชว์ห่วย-สะดวกซื้อ จงใจขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า20ปี ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ เครือข่ายเกสรชุมชน กรุงเทพฯ กว่า30คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้เข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 กรณีขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปี รวมถึงควบคุมปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ พนัน สิ่งเสพติด สื่อไม่เหมาะสม ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน            นายธีรภัทร์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เครือข่ายเยาวชนฯได้เปิดเผยข้อมูลการลงสุ่มพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย10แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่1-7ก.ย.57เพื่อทดลองซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 62 ร้าน แบ่งเป็นร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดัง23 ร้าน โชว์ห่วย39ร้าน โดยเก็บหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอ ซึ่งผู้ที่ล่อซื้อเป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20 ปีแต่งกายในชุดนักเรียนทั้งชายและหญิง ได้เข้าไปขอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปรากฏว่า ส่วนใหญ่คือ83.87%ต่างขายให้เด็ก มีเพียงร้านที่ไม่ขายให้เด็ก10 ร้าน คิดเป็น16.13% ทั้งนี้หากพิจารณา ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่กทม.มานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดจริงใจแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม            “จากหลักฐานยืนยันได้ว่า เด็กสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จเพียง1-2 นาทีเท่านั้น ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่สอบถามอายุ ไม่ขอดูบัตรประชาชน เกินครึ่งไม่ติดป้ายคำเตือนเกี่ยวกับกฎหมายห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปี บางร้านคนขายห่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์”นายธีรภัทร์ กล่าว            ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกทม.โดยตรง ดังนั้นเครือข่ายเยาวชนฯจึงขอเสนอ 5ข้อเพื่อให้กทม.นำไปพิจารณา ดังนี้ 1.เร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกรณีการห้ามขายเหล้าให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.เร่งทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อชื่อดัง ที่ยังพบการฝ่าฝืนทำผิดกฎหมาย  ทั้งนี้เพื่อให้กทม.เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปกป้องเด็กและเยาวชน 3.เครือข่ายฯขอสนับสนุนให้ กทม.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากอบายมุข เหล้า บุหรี่ การพนัน ยาเสพติด รวมถึงการเท่าทันสื่อ และควรออกแบบกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะชีวิต โดยเริ่มตันตั้งแต่ระดับประถมศึกษา4.ขอเรียกร้องให้กทม.และหน่วยงานในสังกัดระมัดระวังการรับทุนสนับสนุน หรือร่วมกิจกรรมกับกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างและป้องกันการฉวยโอกาสสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งอาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย และ5.ขอให้ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพฯเป็นแบบอย่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง บังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาจากน้ำเมาได้อย่างเป็นรูปธรรม            จากนั้น ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังรับข้อเรียกร้องว่า จะรับข้อเสนอจากเครือข่ายเยาวชนฯ ไว้พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ยอมรับว่าอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง ซึ่งกทม.มีหน้าที่ดูแลภาพกว้าง จะเน้นเฝ้าระวังรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การรู้เท่าทันสื่อ  ปัญหายาเสพติด ท้องไม่พร้อม รวมถึงสำนักการศึกษา ก็มีหน้าที่ควบคุมเรื่องนี้โดยตรง สำหรับแนวทางหลักที่กทม.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ ประชุมหารือกับสำนักงานเขต 50เขต สถานีตำรวจในกทม.88สถานี เป็นระยะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต