ทหารร่วมลงแขกดำนาคืนความสุขเกษตรกร

วันที่ 08 ก.ค. 2557 เวลา 14:30 น.
ทหารร่วมลงแขกดำนาคืนความสุขเกษตรกร
บุรีรัมย์-ทหารลงแขกดำนาคืนความสุขให้กับเกษตรกรสร้างปรองดองและอนุรักษ์วิถีชาวนาดั้งเดิม

เมื่อ 8ก.ค.57 พ.อ.สมทรรศ จันทร์ศิริ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ได้ระดมกำลังทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองชั้น อ.กระสัง ผู้นำชุมชนและชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสองชั้นประมาณ 100 คน ลงแขกดำนาในโครงการ“คืนความสุขให้ประชาชน ลงแขกดำนาปรองดองสมานฉันท์”ที่บริเวณบ้านโคลด หมู่ที่ 6 ต.สองชั้น อ.กระสัง   ทั้งนี้ การระดมกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านลงแขกดำนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นเกิดความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนและอนุรักษ์สืบสานประเพณีลงแขกดำนาพลิกฟื้นวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิมด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และต้นทุนในการจ้างแรงงานดำนาให้กับชาวนาในอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งเป้าหมายที่จะทำการลงแขกดำนาช่วยชาวนาในครั้งนี้เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ซึ่งต่างก็สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่มาร่วมลงแขกดำนาเป็นอย่างดี นายชยพล  วงษ์ทอง  นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมลงแขกดำนาในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช.ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต