ท้องถิ่นสระบุรีระดมเงินฝากช่วยชาวนา

วันที่ 29 เม.ย. 2557 เวลา 12:03 น.
ท้องถิ่นสระบุรีระดมเงินฝากช่วยชาวนา
สระบุรี-ท้องถิ่นสระบุรีมอบเงินฝากฝห้ธกส.นำไปช่วยเหลือชาวนาโครงการรับจำนำข้าว

นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีทำพิธีส่งมอบเงินฝากให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือชาวนาโครงการรับจำนำข้าว  โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบ 

นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง  กล่าวว่า นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสิ้น 109 แห่งได้ทราบข่าวสารของเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวว่ายังคงเหลืออีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี  ยังคงมีเกษตรกร รอรับเงินจำนำข้าว อยู่อีกจำนวนประมาณ 7,000 กว่าครอบครัว เป็นเงินประมาณ 1,080 ล้านบาท จากทั้งหมดที่มี ผู้ยื่นใบประทวนในจังหวัดสระบุรี ทั้งสิ้น 13,000 กว่าครัวเรือน เป็นเงินที่จะต้องจ่าย 2,117 ล้านบาท ปัจจุบันจ่ายไปแล้วร้อยละ 46  ยังมีค้างจ่ายอยู่จำนวนหนึ่งประมาณอีกร้อยละ 54 (7,000 ครอบครัว คิดเป็นเงินประมาณ 1,080 ล้านบาท)  ในการจ่ายเงินจำนำข้าวนี้มีแหล่งที่มา 3 ทางด้วยกัน คือ 1.จากการระบายข้าว 2.จากงบกลางของรัฐบาล 3.จากกองทุนช่วยเหลือชาวนา

เมื่อได้ทราบปัญหาในฐานะหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเห็นว่าท้องถิ่นมีศักยภาพเพียงพอประกอบกับการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน จึงได้ตกลงกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเงินฝากของท้องถิ่น เข้าสมทบฝากเงินช่วยเหลือชาวนา กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินฝากที่ท้องถิ่นรวบรวมได้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 เป็นจำนวน 350 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์  กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ที่ได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูของคนไทยที่มีต่อชาวนา ด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยคำพูด การนำเงินมาฝากกับ ธกส.ในวันนี้ จะทำให้ชาวนาของจ.สระบุรีได้รับความช่วยเหลือเพิ่มถึง 405 ล้านบาทรวมกับของเดิม ซึ่งถือว่าจ.สระบุรีเป็นจังหวัดอันดับที่ 1 ที่ระดมเงินได้มากที่สุด   อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินยังไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ จึงขอให้คนสระบุรีช่วยกันฝากเงินเพิ่มขึ้นอีกเพื่อช่วยชาวนาให้มากที่สุด เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนการช่วยเหลือชาวนาระยะยาวขอให้ทุกท้องถิ่นทุกอำเภอช่วยกันนำนโยบายของรัฐบาลเรื่องการปรับโครงสร้างการเกษตรหรือการเกษตรโซนิ่งไปดำเนินกา  ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้าเกษตรเป็นไปตามความต้องการของตลาด มีความสมดุลย์ในด้านราคา  พร้อมขอให้เกษตรกรน้อมนำเอาหลักปรัชญาการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อให้ชาวนามีความสุขอย่างยั่งยืน.