ตั้งสมาพันธ์ชาวนาอาเซียน

วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 19:35 น.
ตั้งสมาพันธ์ชาวนาอาเซียน
พระนครศรีอยุธยา-ชาวนาชาติอาเซียนลงมติตั้งสมาพันธ์ชาวนาอาเซียน

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวภายหลังจากเดินทางกลับจากประเทศพม่าว่า ได้ไปร่วมประชุมกับผู้แทนชาวนาของชาติต่างๆในอาเซียน ซึ่งมีการหยิบยกปัญหาของชาวนาไทยเป็นกรณีศึกษา และครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 3 โดยครั้งที่ 1-2 ประชุมุมที่ประเทศไทย และครั้งที่ 3 ประชุมที่ประเทศพม่า

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมสรุปว่าจะมีการตั้งสมาพันธ์ชาวนาอาเซียน เพื่อดูแลพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของชาวนาและปกป้องการเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุน อีกทั้งเป็นองค์กรที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของชาติในอาเซียนให้ความสนใจในคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของของชาวนา

สำหรับแนวทางที่รัฐบาลไทยจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวนาในขณะนี้ ทั้งการพักชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน  การให้กู้เพิ่มอีก 1 แสนบาท รวมถึงการระดมทุน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธกส.)ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และให้กระทรวงการคลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ ถือเป็นแนวทางที่บ่งชี้ว่า รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา ขอเพียงกลุ่มนายทุนและฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้าม หยุดต่อต้านเท่านั้น เชื่อว่าปัญหาเรื่องเงินค้างจ่ายชาวนา จะแก้ไขได้