เครือข่ายเกษตรกรพะเยาร้องที่ดินทำกิน

  • วันที่ 20 ก.พ. 2557 เวลา 20:27 น.

เครือข่ายเกษตรกรพะเยาร้องที่ดินทำกิน

พะเยา-กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเมืองกว๊านพะเยาชุมนุมเรียกร้องขอสิทธิทำกินในเขตป่าสงวนฯ

ประชาชนจากทั่วจ.พะเยา ประมาณ 1,500 คน นำโดยนายเรืองเดช  ประดิษพัทธิ์น์สกุล  ประธานเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา รวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อายื่นหนังสือผ่านนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผวจ.พะเยา ถึงรัฐบาล เพื่อขอหนังสือแสดงสิทธิ์ทำกิน(สทก.)บนที่ดิน ที่ทำประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากประสบปัญหาไม่มีสิทธิ์บนที่ดินทำกินของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่จับจองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าเสื่อมโทรม  ส่งผลให้ชาวบ้านเสียประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล 

นายเรืองเดช กล่าวว่า จากปัญหาข้างต้นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรทั้ง 9 อำเภอจากจ.พะเยา จึงพากันเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อเกษตรกร 8,000 คน ให้กับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการรังวัดออกเอกสารรับรอง สทก.หลังจากก่อนหน้านี้ ทางเครือข่ายฯ ได้พากันเดินทางไปที่กรมป่าไม้  เพื่อเสนอปัญหาและขอเรียกร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้  ครั้งนั้นอธิบดีกรมป่าไม้ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการของบประมาณในการรังวัดที่ดินจากจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในพื้นที่ เนื่องจากทางกรมฯ มีงบประมาณจำกัด ซึ่งตามรายชื่อที่ทางเครือข่ายฯเสนอในครั้งนี้นั้นจะต้องใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 ปี  และในเร็วๆนี้ทางเครือข่ายจะเสนอต่อรัฐบาลให้อนุมัติเงินประมาณ 30 ล้านบาทดำเนินการรังวัดที่ดิน พร้อมขอให้รัฐบาลเร่งอนุมัติที่ สทก.ที่รังวัดแล้วโดยเร็ว

ด้านนายชูชาติ  ผวจ.พะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถออกเอกสารสิทธิ์รับรอง สทก.ได้เพียง 100 รายเท่านั้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาและการพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์สทก. นั้นมีกระบวนการและขั้นตอน ซึ่งหลายหน่วยงานต้องดำเนินการร่วมกัน  ส่วนอำนาจของผวจ.พะเยานั้นก็มีขอบเขตที่จะดำเนินการได้ในบางส่วน  นอกเหนือจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในลำดับสูงขึ้นไปจนถึงรัฐบาล  อย่างไรก็ตามจังหวัดจะรับเรื่องและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกเรื่องทุกรายไม่เว้น และจะดำเนินการเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งรายงานไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ