กทม.สั่งเจ้าหน้าที่พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 09 เม.ย. 2553 เวลา 14:55 น.
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สั่งเจ้าหน้าที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์หลังรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นั้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศอฉ.กทม.) ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการ และรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อำนวยการ

พร้อมทั้งมอบหมายให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรารักษาความความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเข้มงวด จัดเตรียมรถดับเพลิง รถไฟฟ้าส่องสว่าง แพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบระบบสัญญาณไฟจราจร กล้องCCTV ให้สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ รถน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร สำนักงานเขตต่างๆ ให้ดูแลสถานที่ราชการ บ้านบุคคลสำคัญ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและการเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลและให้บริการประชาชน โดยได้เตรียมเจ้าหน้าที่ ด้านการแพทย์ พยาบาล รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉิน ไว้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้ทำงานด้วยความอดทน อดกลั้น ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารได้ทางสายด่วนกรุงเทพมหานคร 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครว่า เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น กรุงเทพมหานครมีความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นต้องงดจัดงานสงกรานต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งงานที่สำนักงานเขตเคยจัดในปีนี้ ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนหรือวัดต่างๆ ที่จัดงานตามประเพณียังคงมีได้ตามปกติ โดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่จัดงานดังกล่าว