กทม. เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ระบบตรงถึง 20 เม.ย. นี้

วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 20:22 น.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 คน

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 คน โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะในการเข้าศึกษาแพทยศาสตร์ ที่จัดสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปี 2553 ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การสมัครสอบของวิทยาลัยฯ

ผู้สนใจติดต่อซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 4 รูปเขียนชื่อ–นามสกุลหลังรูป หนังสือหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 และค่าสมัครสอบ จำนวน 2,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เม.ย. 53 เวลา 08.00–16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่ฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2668 7087