วิกฤตขยะล้น!ภูเก็ตสร้างโรงเผาขยะเพิ่ม

วันที่ 09 ม.ค. 2556 เวลา 19:08 น.
วิกฤตขยะล้น!ภูเก็ตสร้างโรงเผาขยะเพิ่ม
ภูเก็ตเจอปัญหาขยะล้นเมือง ดึงเอกชนลงทุนสร้างโรงเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเป็นแห่งที่ 2

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานเปิดโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน และผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ต

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี คาดว่า ในปี 2562 ปริมาณขยะจะมีมากกว่า 1,000 ตันต่อวัน

ขณะที่โรงเผาขยะมูลฝอยชุดเดิม สามารถกำจัดขยะได้เพียงวันละ 250 ตัน และ มีการชำรุดบ่อย ทำให้ต้องนำขยะที่เหลือเทกองสะสมบนพื้นที่ฝังกลบที่มีปริมาณขยะเต็มพื้นที่ทั้ง 5 บ่อ ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมอยู่เดิมมากกว่า 1 ล้านตัน และไม่สามารถกำจัดได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดกลิ่น แมลงวัน และในช่วงฝนตกก็เกิดการปนเปื้อนของน้ำชะขยะ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เป็นเหตุเดือดร้อนต่อชุมชน และสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียง

จากความเดือดร้อนดังกล่าวและ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทางเทศบาลฯ จึงได้ให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทำการศึกษาความเหมาะสมของ การกำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ต และจากการวิเคราะห์ ความเหมาะสมด้านต่างๆจึงเลือกใช้เทคโนโลยี เตาเผาขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยให้เอกชนเป็นผู้ ก่อสร้าง ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถแก้ไขวิกฤตขยะได้

ทางเทศบาลฯได้คัดเลือกบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการลงทุน ก่อสร้าง และบริหารโรงเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน พร้อมระบบผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 เมกกะวัตต์ และ  ระบบบำบัดมลพิษตามมาตรฐานของกฎหมาย ซึ่งผู้ลงทุน จะได้รับผลตอบแทนจากการกำจัดขยะ และค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้พลังงานความร้อน จากขยะมาเป็นเชื้อเพลิง โดยมีระยะเวลารับสัญญาลงทุนก่อสร้างและบริหาร 14 ปี ไม่เกินวันที่ 29 ก.ค.2566

ทั้งนี้โรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนดังกล่าว ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555 มีมูลค่าการก่อสร้าง 940 ล้านบาทซึ่งผู้ให้สัญญา คือ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ได้สร้างเตาเผาขยะชุมชนขนาด 350 ตัน 2 ชุด สามารถเผาขยะชุมชนได้ 700 ตันต่อวัน ผลินกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 10 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันได้มีการทดสอบระบบ และสามารถเดินระบบได้เต็มประสิทธิภาพเป็นไปตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการประกอบพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ