ทันตกรรมพระราชทานบริการคนยากไร้

วันที่ 18 ธ.ค. 2555 เวลา 13:13 น.
ทันตกรรมพระราชทานบริการคนยากไร้
หน่วยทันตกรรมพระราชทานในหลวงออกให้บริการประชาชนยากไร้พื้นที่นครพนม

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา  เตชะกัมพู ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประธาน นำหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เดินทางมาปฏิบัติงานบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ธาตุพนม  อ.ศรีสงคราม อ.นาทม และ อ.ปลาปาก   จ.นครพนม  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาโรคปากและฟันซึ่งมีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ไม่มีเงินในการรักษา  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ทั้งนี้ได้เปิดให้บริการได้ตั้งแต่การตรวจรักษาโรคในช่องปาก การถอนฟัน การรักษาเหงือก การ  การอุดฟัน   รวมถึงการผ่าตัดในช่องปาก การรักษาคลองรากฟัน และการใส่ฟันเทียม พร้อมกับให้ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพแก่ประชาชน โดยมี นาย สมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผวจ.นครพนม  พร้อมด้วย นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์  นายอำเภอธาตุพนม นายแพทย์พีระ  อารีรัตน์  นายแพทย์ สสจ.นครพนม   และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  นำประชาชนเข้ารับบริการ  มีเป้าหมายประมาณ 10,000 คน จากการสำรวจสถานะทันตสุขภาพของประชาชนจังหวัดนครพนม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  พบว่า  ปัจจุบันเด็กปฐมวัยในปี 2555  อายุ 3  ปีปราศจากฟันผุ 47.06 เปอร์เซ็นต์ เด็กอายุ 5-6 ปี ปราศจากฟันผุ 18.3 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ 52.63 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยนฟันผุ ถอน อุด  ของเด็กอายุ 12 ปี 1.16 ซี่ / คน และกลุ่มผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้ได้ถึง 65.92  เปอร์เซ็นต์