เปิดลงทะเบียนผู้พิการ-คนชรารับเบี้ยยังชีพ

วันที่ 13 พ.ย. 2555 เวลา 20:23 น.
กทม.เปิดรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ไปจนถึง30พ.ย.55     กทม. กำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 55 ในวันและเวลาราชการ ทั้ง 50 สำนักงานเขต ขอให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2496) สัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน          ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัตรผู้พิการแล้ว ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้ นำเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามวันเวลาที่กำหนด          หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เขตวัฒนา สอบถามโทร. 0 2381 7934เขตป้อมปราบฯ สอบถามโทร. 0 2282 4196เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2245 1612-3 ต่อ 5360, 5388เขตสายไหม สอบถามโทร. 0 2158 7364, 0 2158 7349-52 ต่อ 7280-7283