เผยไฟใต้ 9 ปีมีกว่า1แสนคดี

วันที่ 05 ส.ค. 2555 เวลา 19:56 น.
กอ.รมน.ภาค 4 ระบุไฟใต้ 9 ปีมีกว่า 100,000 คดี คดีความมั่นคงกว่า 8,000 คดี   

พ.อ.ปราโมทย์  พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์  และรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า)  กล่าวว่า  สถิติคดีความมั่นคงในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4  อำเภอของ จ.สงขลา ตั้งแต่ปี 2547  จนถึง 30  มิ.ย.2555  จำนวน 102,767  คดีเป็นคดีความมั่นคง จำนวน  8,537 คดี คิดเป็น  8.31%   โดย ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด จำนวน 6,505   คดี  รู้ตัวผู้กระทำความผิด จำนวน 2,032 คดีจับได้  1,444  คดี, หลบหนี  588  คดี  คดีเข้าสู่ชั้นศาล พิจารณาพิพากษา จำนวน 430  คดี  ลงโทษจำนวน 177  คดี คิดเป็น 41.16%   ยกฟ้อง จำนวน 233  คดี คิดเป็น 58.85 %  พอ.ปราโมทย์ กล่าวอีกว่า  สรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญ ตั้งแต่  1  ต.ค.54  ถึงปัจจุบัน ดังนี้ ปะทะกับผู้ก่อเหตุรุนแรง และเสียชีวิต จำนวน 19  คน  จับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีหมาย ป.วิอาญา จำนวน 49  คน  ตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ จำนวนกว่า 130   กระบอก ตรวจยึดวัตถุระเบิด และอุปกรณ์ประกอบ จำนวนมาก จากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่จำนวน 2,909 คน จาก 292  ตำบล พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ  และยอมรับการปฏิบัติงาน ด้านพล.ท. อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4   กล่าวว่า มีความตั้งใจแน่วแน่ และมุ่งมั่นที่จะทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถให้บรรลุผลและสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำพาวิถีชีวิตของประชาชนสู่ความเป็นปกติ เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มิติของความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง