กทม.ตั้งงบ 6 หมื่นล้าน รับมืออาเซียน

วันที่ 27 ก.ค. 2555 เวลา 19:07 น.
กทม.ตั้งงบปี 56 จำนวน 6 หมื่นล้าน รับมืออาเซียน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ต่อที่ประชุมสภา กทม. โดยตั้งงบประมาณแบบงบสมดุล วงเงินงบประมาณรายรับ 6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 4,973 ล้านบาท

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายปี 2556 จะเน้นการพัฒนา กทม.และสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยได้วางแผนพัฒนาด้านการแก้ปัญหาจราจร 2,266 ล้านบาท ด้านส่งเสริมสุขภาพคนเมือง 1,989 ล้านบาท ด้านการดูแลความปลอดภัยและจัดการเมือง 383 ล้านบาท ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 1,247 ล้านบาท ด้านการศึกษา 876 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน สภา กทม.ได้ร่วมกันอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยเน้นย้ำว่าจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงาน กทม.ควรดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองหลวงให้เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ สภา กทม.ยังได้อภิปรายโครงการการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ว่ามีความล่าช้า และก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนในหลายพื้นที่ยังพบปัญหาขาดแคลนคนงาน โดยสำนักการระบายน้ำควรเร่งรัดให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จทันกำหนด รวมทั้งเสนอให้รัฐบาลกระจายอำนาจให้ กทม.สามารถจัดเก็บภาษีรถยนต์ ภาษีล้อเลื่อน รวมทั้งภารกิจด้านการจราจร

ทั้งนี้ ที่ประชุม สภา กทม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 50 คน เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ กทม. โดยกำหนดระยะเวลา 45 วัน พร้อมแต่งตั้งนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สก.เขตห้วยขวาง พรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ

นายประเดิมชัย กล่าวว่า หน่วยงานต่างๆ ที่ของบประมาณเข้ามาจะต้องเตรียมเอกสารให้ชัดเจน และชี้แจงถึงความจำเป็นในการเสนอของบประมาณ ซึ่งจะต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุด