เล็งติดไฟโซล่าเซลล์แก้ปัญหาสะพานเปลี่ยว

วันที่ 03 ก.ค. 2555 เวลา 15:54 น.
สก.ผุดไอเดียติดไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างสะพานลอย แก้ปัญหามืด - เปลี่ยว

นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ สก.เขตทุ่งครุ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้สำนักการโยธาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสะพานลอยคนข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

นายวันชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบปัญหาการร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน กทม.1555 ว่าไม่ได้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรู้สถานที่จุดเกิดเหตุ จึงเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า โดยคณะอนุกรรมการฯ จะนำข้อมูลเสนอให้กับสภา กทม.เพื่อจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขต่อไป

ขณะเดียวกัน คณะอนุกรรมการการปกครองฯ ได้เสนอให้สำนักงานเขตพิจารณาเพิ่มหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และควรให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เสียสละที่มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่และดูแลความปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งควรพิจารณางบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันตัว และเครื่องสื่อสารวิทยุเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการการปกครองฯ ได้ติดตามปัญหาการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกีดขวางทางเท้า โดยขอให้ทุกสำนักงานเขตต้องมีความจริงจังในการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ควรลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและเชิญตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของ กทม. อีกทั้งควรตรวจสอบและกวดขันรถจักรยานยนต์รับจ้างให้มาลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ส่วนปัญหาหาบเร่แผงลอยควรมีการกำหนดจุดผ่อนผันให้ชัดเจนและเข้มงวดกับผู้ค้าไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชน

ด้านนายบำรุง รัตนะ สก.เขตวังทองหลาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการสาธารณสุข สภา กทม. กล่าวว่า จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจสารพิษในอาหารทั่วทุกพื้นที่ของ กทม.อย่างจริงจัง เพื่อดูแลอาหารให้มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

นายบำรุง กล่าวว่า คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข จะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปรายงานให้สภา กทม.ทราบ เพื่อจะดำเนินการเปรียบเทียบคุณภาพอาหารกับอาหารในพื้นที่ต่างๆ ของ กทม. และดำเนินการลงโทษเอาผิดกับผู้ค้าที่นำสารพิษมาผสมในอาหาร ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของประชาชน เช่น สารบอแรกซ์ เป็นพิษต่อไตและระบบทางเดินอาหาร สารฟอกขาวทำให้ระบบหายใจขัดข้องและความดันโลหิตต่ำ สารฟอร์มาลินเป็นอันตรายต่อปอดแลทรวงอก และสารกันราทำให้กรดซาลิซิลิคในเลือดมีความเข้มข้นทำให้ถึงตายได้