ปราจีนฯตั้งศูนย์รับมือน้ำท่วม-ดินถล่ม

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 19:06 น.
ปภ.ปราจีนบุรีตั้งศูนย์รับมือน้ำท่วมและดินโคลนถล่มดูแล 5 จังหวัดตะวันออก

นายณรงค์ กล่อมใจ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เขต 3 ปราจีนบุรี  กล่าวว่า ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ระดับเขตเน้นให้สามารถบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ ติดตามรายงานข้อมูลการแจ้งเตือนภัย และสถานการณ์น้ำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์ในแต่ละวัน ตลอดทั้งเตรียมความพร้อมทรัพยากรด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า ทางปภ.ยังได้จัดทีมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต จำนวน 1 ทีม ชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 ทีม และชุดสนับสนุน จำนวน 1 ทีม พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สำคัญ เช่น เรือท้องแบน จำนวน 52 ลำ แลเรือขนาดเล็ก จำนวน 553 ลำ เต็นท์ที่พักชั่วคราวแบบยกพื้น จำนวน 5 หลัง เครื่องผลิตนำดื่ม จำนวน 3 เครื่อง รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน  โดยกรณีมีเหตุฉุกฉินให้โทรสายด่วนนิรภัย 1784 ในการแจ้งเหตุ หรือโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลข 0 – 3729 – 1750 - 6