เล็งผลักดันด่านสิงขรฮับอาเซียน

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 16:24 น.
เล็งผลักดันด่านสิงขรฮับอาเซียน
พาณิชย์ประจวบฯเสนอรัฐบาลผลักดันด่านสิงขรเป็นฮับสู่ประตูการค้าอาเซียนและประชาคมโลกในปี 2558

วันนี้ (29มิ.ย.) นายสมชาย ลิ้มมณี พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้เสนอต่อรัฐบาลผลักดันให้ด่านสิงขร เป็นฮับสู่ประตูการค้าอาเซียน และประชาคมโลกในปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสังคม การเมือง และธุรกิจของประเทศอาเซียน พร้อมสนับสนุนข้อมูลเฉพาะเรื่องสำหรับผู้ที่จะไปทำธุรกิจในประเทศอื่น เช่น  ข้อมูลการตลาดของสินค้า สร้างระบบข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการค้า  การลงทุน  ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่า และกำลังจะยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้าด่านสิงขรเป็นด่านการค้าถาวร เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางการค้าวัตถุดิบทางการประมง และการเกษตรระหว่างประเทศ ดังนั้นในปี2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือที่เรียกสั้นๆว่า เออีซี ซึ่งประกอบด้วย ไทย บรูไน อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เป็นการรวมกลุ่มเพื่อลดอัตราภาษีเป็นศูนย์  เป็นตลาด  และฐานการผลิตเดียวกันสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี

ภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าว