โพลล์เผยกว่า90% ไม่เชื่อข่าวลือภูเก็ตจมทะเล

วันที่ 28 เม.ย. 2555 เวลา 21:15 น.
อันดามันโพลล์ เผย ประชาชน 91.68% ไม่เชื่อในข่าวลือเกาะภูเก็ตจม  66.53%  ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวมากขึ้น

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  รายงานผลการสำรวจความคิดของประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ หรืออันดามันโพลล์ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2555 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 512 คน  ในประเด็นข่าวลือเกาะภูเก็ตจะจมในวันที่ 28 เม.ย.2555 นั้น พบว่าร้อยละ 91.68 ไม่เชื่อ ขณะที่ร้อยละ 6.44 เชื่อข่าวลือ นอกจากนี้ ร้อยละ 84.41 เห็นว่าข่าวลือมีผลกระทบท่องเที่ยวของภูเก็ตให้แย่ลง และร้อยละ 66.53 ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวมากขึ้น ทั้งจากการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม แม้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการซ้อมแผนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติให้มากขึ้น