ปภ.สั่งภาคเหนือแก้หมอกควันพิษ

วันที่ 20 ก.พ. 2555 เวลา 14:29 น.
ปภ.สั่งภาคเหนือแก้หมอกควันพิษ
ปภ.ออก4มาตรการแก้หมอกควันพิษแนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัยใส่แว่นตา ลดสูดดมฝุ่นละออง

ที่กระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน บริเวณ ภาคเหนือ รวม 9 จังหวัด อาทิ ลำปาง แพร่ ลำพูน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน และตาก อยู่ในช่วงวิกฤต ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานงานให้ทางจังหวัดเสี่ยงการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เตรียมความพร้อมในการป้องกันพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน 4 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการเตรียมความพร้อม จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยง การเกิดไฟป่า พร้อมทั้ง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ร่วมถึง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันทีที่เกิดไฟป่า

2.ด้านมาตรการควบคุม กำชับให้ทางจังหวัด ควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน พร้อมทั้ง จัดระบบการจัดเก็บ คัดแยก และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ส่วนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ดูแล ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อย่างจริงจัง

3.ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดไฟป่า และงดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณแนวป่าอย่างเด็ดขาด ส่วนเกษตรกรให้ใช้วิธีไถกลบวัชพืชแทนการเผา พร้อมจัดทำแนวกันไฟบริเวณชายป่า และ 4.ด้านมาตรการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ดำเนินการกับ ผู้ที่ทำให้เกิดไฟป่าอย่างเข้มงวด พร้อมทั้ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตรวจตรา และลาดตระเวนมิให้มีการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

“ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไฟป่าและหมอกควันปกคลุม ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น การปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยและใส่แว่นตา เพื่อลดปริมาณการสูดดมฝุ่นละอองและป้องกันการระคายเคืองตา ขณะที่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ให้ดูแลเป็นพิเศษ” อธิบดี ปภ.กล่าว