กทม. ผลิตบัณฑิตพยาบาลใหม่อีก 148 คน

วันที่ 02 มี.ค. 2553 เวลา 20:12 น.
วิทยาลัยเกื้อการุณย์คลอดบัณฑิตใหม่รุ่น 53 จำนวน 148คน

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ เป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 53 ณ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์กำหนดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมทางด้านจริยธรรม ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และให้มีเจตคติที่ดีต่อการบริการด้านการพยาบาล โดยวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลมายาวนานกว่า 56 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 7,500 คน

สำหรับในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 148 คน กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลเสมอมา เนื่องจากอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพหลัก ที่มีส่วนส่งเสริมให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าได้จนถึงทุกวันนี้ และหากพยาบาลมีหัวใจอันเสียสละ มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถนำมาประประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดีด้วย