สุรินทร์รวมพลังสตรี ปกป้องสถาบัน

วันที่ 28 ก.พ. 2553 เวลา 20:57 น.
ชาวสุรินทร์ จัดเวทีรวมพลังสตรี ปกป้องสถาบัน ประสานสามัคคี

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์ จัดเวทีรวมพลังสตรี ปกป้องสถาบัน ประสานสามัคคี วิถีพอเพียง เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคมนี้ ซึ่งได้เลื่อนมาจัดงานวันที่ 27 กุมภาพันธ์  โดยมีการเดินรณรงค์รวมพลังสตรีจากอำเภอต่างๆ เริ่มขบวนจากหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ ผ่านถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ก่อนที่จะไปร่วมในกิจกรรมวันสตรีสากลที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เพื่อให้องค์กรสตรีทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน ลดความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาร่วมกัน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

พร้อมมอบเกียรติบัตรสตรีสุรินทร์ดีเด่น ประกอบด้วยสาขาการพัฒนาชุมชน จำนวน 8 ราย สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชน และสตรีนักปฏิบัติการดีเด่น จำนวน 2 ราย และจัดเวทีเสวนาเรื่อง "รวมพลังสตรี ปกป้องสถาบัน ประสานสามัคคี วิถีพอเพียง"