ชาวบ้านออกธรรมนูญสุขภาพประกาศกฎเหล็กงานศพปลอดเหล้า

วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 14:15 น.
ชาวบ้านออกธรรมนูญสุขภาพประกาศกฎเหล็กงานศพปลอดเหล้า
ชาวบ้านชุมพวงโคราชประกาศกฎเหล็กธรรมนูญสุขภาพ“งานศพปลอดเหล้า”หวังสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและร่วมต้านการดื่มสุราในวัด

ที่โรงเรียนหนองหว้าตาดำ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง มอบหมายให้ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดโครงการประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบล รณรงค์ห้ามกินเหล้าในงานศพ ทั้งนี้เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมให้เกิดขึ้น และลดปัญหาทะเลาะวิวาทก่ออาชญากรรมภายในวัด รวมถึงสร้างความรักสามัคคีในหมู่บ้านชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมีภาคีเครือข่ายในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาร่วมขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข คลายทุกข์ด้วยพระธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลรณรงค์ห้ามกินเหล้าในงานศพ ใช้เป็นกฎเหล็กชุมชนปกครองกันเอง ซึ่งหลังจากเปิดโครงการฯ แล้ว ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปทุกหมู่บ้านในตำบลสาหร่าย กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านจัดงานศพปลอดเหล้า ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงตระหนักถึงโทษพิษภัยของการดื่มสุราในงานศพ