คหบดีบริจาคเงิน54ล้านบาทสร้างมหาวิทยาลัยสอนป.ตรีแห่งแรกในพิจิตร

วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 08:19 น.
คหบดีบริจาคเงิน54ล้านบาทสร้างมหาวิทยาลัยสอนป.ตรีแห่งแรกในพิจิตร
พิจิตรมีสถานศึกษาระดับป.ตรีแล้วคหบดีผู้ใจบุญบริจาคเงิน54ล้านบาทสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เปิดการสอน2คณะ

นางสายพิณ พหลโยธิน คหบดีผู้ใจบุญได้บริจาคเงินจำนวน 54 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ที่ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ภายในอาคารเรียนมีห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน มีห้องสมุด มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 200 Mbps. เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่งศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ให้สามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

นางสายพิณ พหลโพธิน ได้ทำพิธีส่งมอบอาคารที่เป็นสิ่งปลูกสร้างให้กับคณะสงฆ์ และจังหวัดพิจิตรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6มี.ค.62 โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส และพระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติรวมแล้วกว่า 200 คน ร่วมต้อนรับ และอนุโมทนาบุญ เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้กับผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ที่เป็นทั้งพระสงฆ์และประชาชนบุคคลทั่วไป

สำหรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ขณะนี้เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี ใน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ผู้เรียนต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์-สามเณร  เรียน 09.00 – 17.00 น. รับจำนวน 50 รูป และเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัครเข้าเรียนเป็นบุคคลทั่วไป ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียน 08.30 น.- 18.30 น. รับจำนวน 50 คน

สำหรับการรับสมัคร 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม  2562 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครเรียน,วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 สอบข้อเขียน,วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ , วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนนิสิต ดังนั้นหากพระภิกษุสงฆ์-สามเณร รวมถึงบุคคลทั่วไป สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 056-619711 , 056-619712