ตีตราจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำโลก

วันที่ 15 มิ.ย. 2554 เวลา 21:35 น.
ตีตราจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำโลก
ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์1,440ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ          คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ได้เสนอจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ต่อยูเนสโก เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาตินั้น  ขณะนี้ ได้รับรายงานว่ายูเนสโกได้ประกาศรับรองจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติแล้ว

 

ภาพประกอบข่าว

สำหรับจารึกวัดโพธิ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก มีจำนวน 1,440 ชิ้น แบ่งเป็น 5 หมวด อาทิ หมวดประวัติศาสตร์ ได้แก่ จารึกรัชกาลที่ 1 เรื่องสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รายการแบ่งด้านปฏิสังขรณ์ถอดจากโครงหมวดพระพุทธศาสนา ได้แก่ จารึกเรื่อง พระสาวกเอตทัคคะ หมวดวรรณคดี อาทิ จารึกเรื่องนารายณ์ 10 ปาง จารึกเรื่องสิบสองเหลี่ยม   ทำเนียบสมณศักดิ์ และหมวดประเพณี ได้แก่ จารึกเรื่องเมืองมอญกวนข้าวทิพย์ จารึกเรื่องมหาสงกรานต์