ม.สงฆ์แจกทุนเรียนฟรีปริญญาตรี

วันที่ 06 มิ.ย. 2554 เวลา 17:42 น.
มหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับม.6เทียบเท่า ชาย-หญิงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4คณะเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ84พรรษา

นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และโฆษก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวว่า ขณะนี้มมร.กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาในระดับม.6 หรือเทียบเท่าทั้งชาย หญิง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 4 คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา คณะมุนษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่พระองค์จะมีพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของทางมมร. ที่จะให้ทุนการศึกษาในลักษณะเรียนฟรี ตลอด 4 ปี จนจบการศึกษา ขณะเดียวกันยังถือว่าเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย โดยมมร.จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิ.ย. ที่มมร. อ.ศาลายา จ.นครปฐม โทร.0-2444-6000 ต่อ 1093-95 ติดต่อพระมหาสามารถ ฐานิสสโร ในวันและเวลาราชการ
         
สำหรับเอกสารประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยหลังจากรับสมัครแล้ว จะไม่มีการสอบ แต่จะดูจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนลาย และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งหากพบว่าเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจนถึงปานกลาง แต่มีฐานะยากจนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมมร.จะรับเพียงประมาณ 100 คนเท่านั้น โดยนักศึกษาทั้งหมดจะต้องเรียนที่มมร. อ.ศาลายา จ.นครปฐม