เปิดรับสมัครผอ.องค์การสวนพฤษศาสตร์

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 18:46 น.
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจยื่นใบสมัครเป็นผู้อำนวยการองค์การฯ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 22มิ.ย.-8ก.ค.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าอีกทั้ง ต้องมีความรู้และประสบการณ์ หากเคยเป็นผู้บริหารภาคราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหากเป็นภาคเอกชนต้องมีอายุงานบริหารภาคเอกชนไม่ต่ำกว่า 10  ปีที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อปี ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครได้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤษศาสตร์ หรือ www.qsbg.org ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.-8 ก.ค.54 หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โทร.02-298-2068