บอร์ดประกันสังคมเบี้ยวเพิ่มสิทธิรักษาพยาบาล

วันที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา 20:15 น.
บอร์ดประกันสังคมเบี้ยวเพิ่มสิทธิรักษาพยาบาลผู้ประกันซ้ำซาก โยนอนุฯสิทธิประโยชน์กลั่นกรองอีก  

นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ สปส.   เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่อนุกรรมการการแพทย์ สปส.เสนอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและกรณีทันตกรรม แต่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์และประเมินสถานะกองทุนสปส.ไปพิจารณากลั่นกรองในเรื่องนี้อีกครั้ง เพื่อดูว่าใช้งบประมาณและดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด และให้อนุกรรมการสิทธิประโยชน์ฯ นำเสนอรายละเอียดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสปส.พิจารณาอีกครั้งอีกครั้ง

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เดิมกำหนดให้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ต่อไปจะไม่จำกัดจำนวนครั้ง ส่วนกรณีทันตกรรมเดิมให้ใช้สิทธิในการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน ก็ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการผ่าฟันคุดด้วย ส่วนการใส่ฟันเทียมเดิมให้ใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานอะคริลิค โดยเบิกได้ในระยะ 5 ปี แบ่งออกเป็น 1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,200 บาท กรณีมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม โดยกรณีใส่ฟันเทียมบางส่วน 1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,300 บาท กรณีมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท และเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือปากล่าง เบิกได้ชิ้นละ 2,400 บาท และชนิดถอดได้ทั้งปากบนและปากล่าง เบิกได้ชิ้นละ 4,400 บาท

อย่างไรก็ตามการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 ส่วนนี้ ยังไม่สามารถระบุระยะเวลาดำเนินการได้ จะต้องรอผลการพิจารณาของอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสปส.อีกครั้ง  ส่วนวาระการพิจารณาเพิ่มสิทธิการรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่ประชุมไม่มีการพิจารณา ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ก่อนหน้านี้ รวมถึงเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการการแพทย์ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา