แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 42

วันที่ 14 พ.ค. 2554 เวลา 18:53 น.
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 42

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า หลังจากตัดไหมแผลการผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง พบว่า แผลติดดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัยและระบบการหายพระหทัยปรกติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถได้คล่องขึ้นกว่าก่อนการถวายการผ่าตัด เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ
         
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554