สมเด็จพระบรมฯ เสด็จพระราชพิธีพืชมงคล

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 08:47 น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ผลการเสี่ยงทาย"พระโค"กินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินเหล้าการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจเจริญดี การคมนาคมสะดวก พระยาแรกนาเสี่ยงทางผ้านุ่ง พยากรณ์ว่า น้ำมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าจะได้ผลบริบูณ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย โดยมี เหล่าข้าราชการและประชาชน  เดินทางมารอรับเสด็จ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคล ต่างเพื่อเฝ้ารอการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้ว่านในพระราชพิธี  ซึ่งทุกคนต่างมีความมุ่งหวังที่จะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวนำกลับไปเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ชีวิต

อย่างไรก็ตาม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้เปิดใช้พื้นที่ในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลเป็นครั้งแรก ภายหลังจากที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์ ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2553
         
ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2554 ปฏิทินหลวงได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และถือเป็นวันเกษตร สำหรับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ไถหว่าน)  ซึ่งจะประกอบพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
         
สำหรับ เทพีคู่หาบทองปีนี้ ได้แก่ น.ส.เดือนเพ็ญ ใจคง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรมหม่อนไหม และ นางสาวสรชนก วงศ์พรหม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรมประมง ส่วนเทพีหาบเงิน ได้แก่ น.ส.ศิริลักษณ์ สมสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรมชลประทาน และ น.ส.เจษฎาภรณ์ สถาปัตยานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมสงเสริมสหกรณ์ คู่เคียงจำนวน 16 คน และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 คน โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเทิด และพระโคทูน

สำหรับผลการเสี่ยงทายในปีนี้   พระยาแรกนา ได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งแต่งกาย 5 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์ และพลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการตั้งโต๊ะเลี้ยงพระโคเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ในปีนี้ พระโคกินหญ้าและเหล้า โดยกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกดขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง