นศ.นิเทศรู้วิชาเท่าทันสื่อน้อย

วันที่ 12 พ.ค. 2554 เวลา 16:47 น.
รองคณบดีนิเทศฯ ศรีปทุมเผยผลวิจัยพบมหาวิทยาลัย2แห่งให้ความรู้นักศึกษาเท่าทันสื่อแนะปลูกฝังตั้งแต่เด็กสร้างภูมิคุ้มกัน ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยระหว่างการประชุมเชิงวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า จากที่เคยทำวิจัยการรู้เท่าทันสื่อในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พบประเด็นที่น่าตกใจคือ มีมหาวิทยาลัยเพียง2แห่งเท่านั้นที่มีการเปิดสอนวิชาให้ความรู้นักศึกษาเท่าทันสื่อได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ผลวิจัยดังกล่าวสะทอนให้เห็นว่า ขณะที่ประเทศไทย ได้ขยายฐานการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มากขึ้น แต่กลับไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เท่าทันสื่อ และเห็นว่าการสอนให้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ควรจะมีการสร้างขึ้นตั้งแต่เด็ก และบูรณาการเข้าไปกับการเรียนได้ทุกวิชา เพื่อให้มีวิจารณญาณ และมีภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญนักศึกษานิเทศศาสตร์ควรมีความรู้เกี่ยวกับสื่อให้มาก เพราะเป็นผู้ผลิตสื่อมีการปรุงแต่ง เพิ่มค่านิยมในสิ่งที่นายทุนต้องการตามกลไกทางธุรกิจ