ในหลวงพระราชทานที่พักช่วยผู้ประสบภัย

วันที่ 01 เม.ย. 2554 เวลา 18:56 น.
ในหลวง-ราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานน้ำดื่ม-ที่พักชั่วคราว ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัย จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานที่พักอาศัยชั่วคราวในโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อำเภอเชียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แก่ผู้ประสบภัย เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย

นอกจากนี้ ยังทรงพระราชทานน้ำดื่มสะอาดผ่านกระทรวงมหาดไทย โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชประสงค์