กทม.ถกรับมือภัยธรรมชาติ

วันที่ 01 เม.ย. 2554 เวลา 18:00 น.
ผู้ว่ากทม.เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องถกเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ ตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยณฯ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2554 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ และตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งประสานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 – 2557 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและมาตรการทางด้านกฏหมายควบคุมอาคาร และเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นราวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2554 ณ กลุ่มอาคารลุมพินีเพลส ถนนพระราม 9 รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้กับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2554 ด้วย