ทปอ.เตือนนร.สมัครแอดมิชชันเสร็จเร่งชำระเงิน

วันที่ 01 เม.ย. 2554 เวลา 17:54 น.
ตีระฆังเริ่มสมัครแอดมิชชัน 54 ทปอ. เตือน นักเรียน สมัครเสร็จ อย่าชะล่าใจ เร่งชำระเงิน

นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชัน) ประจำปี 2554 มีนักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 912 คณะ/สาขาวิชา มีจำนวนรหัสทั้งสิ้น 3,747 รหัสรับนักศึกษาได้จำนวน 122,868 คน มีสถาบันอุดมศึกษา 94 แห่งร่วมรับนักศึกษา แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) 24 แห่ง จำนวนรับ 59,161 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และราชมงคล 26 แห่ง จำนวนรับ 23,237 คน สถาบันสมทบ 3 แห่ง จำนวนรับ 3,550 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 41 แห่ง จำนวนรับ 36,920 คน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2554 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่นส์) ประจำปี 2554 โดยมี

ทั้งนี้ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ได้กำหนดกิจกรรมการคัดเลือก ดังนั้น จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-20 เม.ย.2554 รับสมัครระหว่างวันที่ 11-20 เม.ย.2554 ทาง www.cuas.or.th ชำระเงินได้ทางธนาคาร 7 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ไทย ระหว่างวันที่ 11-22 เม.ย.2554 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทาง www.cuas.or.th 8 พ.ค.2554 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 11-13 พ.ค.2554 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 19 พ.ค.2554 ทางwww.cuas.or.th

นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในฐานะประธานทปอ.และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า สัดส่วนแอดมิชชันปี 2554 ประมาณ 45 % จึงอยากให้นักเรียนทุกคนที่สมัครแอดมิชชั่นส์ในครั้งนี้ตรวจสอบเงื่อนไขในการรับสมัครแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นอาจมีเงื่อนไขต่างกัน กรอกข้อมูลการสมัครอย่างระมัดระวัง โดยทำการตรวจสอบถูกต้องก่อนชำระเงิน และฝากนักเรียนอย่าชะล่าใจในการชำระเงินค่าสมัคร เพราะช่วงระยะเวลาในการชำระเงินนั้น เป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์หลายวัน อยากให้นักเรียนสมัคร และชำระเงินให้เสร็จสิ้น รวมถึงอย่าแห่ไปชำระเงินวันสุดท้าย เพราะต่อให้ระบบมีความสมบูรณ์แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

นายประสาท กล่าวว่า ในการสมัครแอดมิชชันปีนี้ นักเรียนดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์www.cuas.or.th หรือ กรณีที่ไปชำระเงินแล้วมาตรวจสอบไม่พบสถานะการชำระเงิน ขอให้นักเรียนรอการปรับระบบข้อมูล 1-2 วัน ถ้ายังตรวจสอบไม่พบให้รีบส่งเอกสารการชำระเงินพร้อมใบสมัคร มาทางโทรสาร หมายเลข 02-354-5155-6 เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ โทร.02-354-5150-2

“สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วมนั้น ขณะนี้ สอท.คงต้องยืนระเบียบการรับสมัครต่างๆ ตามที่ได้ประกาศไปแล้ว แต่หากเกิดอุปสรรคในการรับสมัคร การชำระเงิน หรือเรื่องใดๆ ก็ตาม สมาคมสอท.ได้ให้อำนาจนายกสอท.แล้ว จะพิจารณาอย่างเร่งด่วนว่าจะช่วยเหลือนักเรียนอย่างไร” นายประสาท กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่งที่ส่งรายชื่อตัดสิทธิ์นักเรียนจากระบบแอดมิชชั่นส์ เนื่องจากได้รับตรงมาแล้วดังนี้ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8.มหาวิทยาลัยนเรศวร 9. มหาวิทยาลัยพะเยา 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11. มหาวิทยาลัยมหิดล 12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15. มหาวิทยาลัยศิลปากร 16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17.มหาวิทยาลัยนครพนม ส่วนมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อตัดสิทธ์ คือ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 4. มหาวิทยาลัยบูรพา 5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง