สั่ง‘ไบโอดีเซล’ชะลอใช้ปาล์ม

วันที่ 09 ก.พ. 2554 เวลา 05:54 น.
ครม.เพิ่มมาตรการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน ราคาแพง สั่งหยุดหนุนไบโอดีเซลชั่วคราว พร้อมนำเข้าเพิ่ม

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้เพิ่มมาตรการใหม่ในการแก้ปัญหาขาดแคลนปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบอีก 5 มาตรการ เนื่องจากสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังไม่ดีขึ้น ทำให้ผู้ใช้เดือดร้อนมาก

มาตรการใหม่ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 มาตรการลดใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลชั่วคราวไม่ให้ขยายการใช้เพิ่ม แต่ยังยืนยันสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนในระยะยาวเช่นเดิม

มาตรการที่ 2 ให้เพิ่มปริมาณการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไข ให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ทั้งกลุ่มผู้บริโภครายย่อยและผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม พร้อมกับกำหนดให้มีสต๊อกสำรองในระดับที่เหมาะสม เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะมีปริมาณน้ำมันปาล์มอย่างเพียงพอ และยกเลิกการกักตุนทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม

มาตรการที่ 3 กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเข้าให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของปริมาณการใช้ ระหว่างการใช้บริโภคในครัวเรือนและการใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม มาตรการที่ 4 ส่งเสริมระบบการตลาดค้าส่งและค้าปลีกให้มีความคล่องตัว เปิดโอกาสให้กลไกตลาดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด

มาตรการที่ 5 ให้ติดตามกระบวนการและขั้นตอนการนำเข้า เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณสินค้าและความต้องการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ก่อนหน้านี้ครม.ได้อนุมัติให้มี 3 มาตรการแก้ปัญหาดังกล่าวไปแล้ว ประกอบด้วย การเห็นชอบให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไข ปริมาณ 1.2 แสนตันให้แล้วเสร็จภายใน31 มี.ค. นี้

อีกทั้ง ยังให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้าและจัดสรรให้สมาชิกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และให้กระทรวงพาณิชย์บริหารจัดการการนำเข้าน้ำมันปาล์ม ติดตามและรายงานผลการนำเข้าดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติทราบทุก 15 วัน