ครม.ปรับคุณภาพชีวิตคนบขส.

  • วันที่ 08 ก.พ. 2554 เวลา 18:07 น.

ครม.อนุมัติบริษัทขนส่งฯเพิ่มค่าห้องรักษาพยาบาลให้พนักงานอีกไม่เกิน1,200บาท ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถูกหลอกลวง          นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับค่าห้อง และค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน จากเดิมเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน วันละ 800 บาท เป็นเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 1,200 บาท ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป          พร้อมอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ

2. อนุมัติองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย ซึ่งกต.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติองค์ประกอบอำนาจหน้าที่แล้วมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้นายสุเทพ พิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

ข่าวอื่นๆ