ยุติธรรมเคลียร์ลูกหนี้-เจ้าหนี้

  • วันที่ 26 ม.ค. 2554 เวลา 17:27 น.

ยุติธรรมรวมพลังลูกหนี้ - เจ้าหนี้สถาบันการเงิน หาแนวทางช่วยเหลือได้รับความเป็นธรรม 2 ฝ่าย  พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม  เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 25-27  ม.ค. 2554  จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างทักษะแนวคิดวิธีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” จัดโดยศูนย์ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม  โดยจะนำเสนอนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เ   เพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป  ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.) กระทรวงยุติธรรม  เป็นหน่วยกลางที่จัดตั้งขึ้นโดยการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของลูกหนี้นอกระบบ ลูกหนี้สถาบันการเงินและหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยศูนย์ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือด้านกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และการบังคับคดี เป็นการต่อยอดจากกระทรวงการคลังและระทรวงมหาดไทย


พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาลูกหนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ต้องได้รับการเยียวยาแก้ไข กระทรวงยุติธรรมเล็งเห็นปัญหาข้างต้นจึงมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดีหรือการบังคับคดี รวมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยให้การ ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบและลูกหนี้ในระบบที่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ขายฝาก และเช่าซื้อที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยจะดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มลูกหนี้ก่อนถูกฟ้องดำเนินคดี กลุ่มลูกหนี้ที่ถูกฟ้องคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา กลุ่มลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดีและล้มละลาย  ซึ่งการดำเนินในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจำต้องมีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมพยานหลักฐาน แสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพื่อใช้ในการต่อสู้คดี
 

ทั้งนี้จะมีการสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน การให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี การเตรียมพยานหลักฐาน เทคนิค วิธีการ ศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมเพื่อใช้ในการต่อสู้คดี ใน และการฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยใช้รูปแบบการระดมความคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนอัยการ ผู้แทนสำนักงานตำรวจ ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ  กลุ่มตัวแทนลูกหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร สมาคมทนายความ องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี จำนวน80  คน

 

ข่าวอื่นๆ