แพทย์ฟ้องสธ.เลิกพ.ร.บ.มีดหมอ

  • วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา 17:48 น.

กรรมการแพทยสภาใหม่โชว์ผลงานฟ้องสาธารณสุขให้ยกเลิกพ.ร.บ.มีดหมอ

นพ.โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระพ.ศ. 2554-2556 ออกแถลงการณ์ในนามชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.) ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ได้ยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ  โดยมิชอบด้วยกฎหมาญ ขัดต่อพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3 มาตรา คือ มาตรา 82 เรื่องการลงมติของที่ประชุมที่ให้ถือเสียงข้างมาฏ จากกรณีสรุปข้อเสนอ 12 ประเด็นของคณะกรรมการสร้างเสริมความสมานฉันท์ มาตรา 83 เรื่องรายงานการประชุมต้องมีรายงานเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม มาตรา 79 เรื่ององค์ประชุม การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานผู้ถูกฟ้องที่ 2 ได้ร่วมรวมร่าง แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ และรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งๆ ที่กระบวนการ เนื้อหา ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามแนวทางคู่มือแบบร่างกฎหมาย ซึ่งออกเอง. 

ข่าวอื่นๆ