กรมการแพทย์สั่งรพ.เฝ้าระวังโควิดพร้อมรับมือผู้ป่วยเพิ่ม

วันที่ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 16:53 น.
กรมการแพทย์สั่งรพ.เฝ้าระวังโควิดพร้อมรับมือผู้ป่วยเพิ่ม
กรมการแพทย์สั่งโรงพยาบาลในสังกัด เฝ้าระวังการติดโควิด พร้อมเตรียมรับมือผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่ม

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง "ข้อสั่งการการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล และสถาบันสังกัดกรมการแพทย์" วันที่ 29 มิ.ย. 65 ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสถาบันสังกัดกรมการแพทย์ โดยระบุว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องเตรียมพร้อมในการให้บริการ และระมัดระวังในการป้องกันการติดเชื้อ

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดระบบการรักษาพยาบาล เตรียมความพร้อมสำหรับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การเตรียมระบบส่งต่อ รวมทั้งการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การบริหารจัดการโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยกรมการแพทย์ มีข้อสั่งการดังต่อไปนี้

1. ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตามวิธีป้องกันการติดเชื้อ (universal prevention) ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เว้นระยะห่าง หรืองดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการและญาติ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มารับบริการ

2. ขอให้สำรวจการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรในหน่วยงาน หากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเป็นระยะเวลามากกว่า 4 เดือน แนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยขอให้เป็นไปตามความสมัครใจ ทั้งนี้ ขอให้สอบถามประวัติการได้รับวัคซีนของผู้ที่มารับบริการและญาติ พร้อมแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มต่อไปด้วย