รมว.มหาดไทยเซ็นขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินออกไปอีก3เดือน

วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 17:04 น.
รมว.มหาดไทยเซ็นขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินออกไปอีก3เดือน
รมว.มหาดไทยลงนามประกาศกระทรวงขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 3 เดือนเพื่อลดภาระประชาชน

รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยเนื้อหาระบุว่า รมว.มหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

หนังสือคำสั่งดังกล่าวระบุเหตุผลว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลให้ เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษี มีเวลาชำระภาษีมากขึ้น จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกำหนดเวลาในพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน ดังนี้

1. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 65 เป็นภายใน เดือนกรกฎาคม 65

2. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้

2.1 งวดที่หนึ่ง จากเดิมภายในเดือนเมษายน 65 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 65

2.2 งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 65 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 65

2.3 งวดที่สาม จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 65 เป็นภายในเดือนกันยายน 65

3. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี ที่มีภาษีค้างชำระ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายใน เดือนพฤษภาคม 65 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 65

4. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 65 เป็นภายในเดือนกันยายน 65

อนึ่ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่ได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงการคลัง ขอให้เลื่อนและลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ออกไปก่อน เพื่อลดภาระประชาชน และผู้ประกอบการในช่วงที่ต้องเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด และวิกฤตสงครามรัสเซียกับยูเครน